Kati i parë

654m2Hapësira totale
31Shtylla
5+Dhoma
600Pjesmarrës
erste

Xhamia (Mesxhid) për gjininë mashkullore, me një hapësirë 506 m2 dhe me kapacitet mbi 600 pjesemarrës. Në këtë kat, përvec faltores për meshkuj, objekti përmban një bibliotekë, një dhomë për mbledhje dhe një zyre adekuate për imamin.